Logowanie dla studentów

Program studiów

 I Badania Kliniczne i Rozwój Leku

 • Badania i rozwój produktów leczniczych - od odkrycia substancji do wprowadzenia na rynek
 • Fazy badań klinicznych i ich miejsce w procesie farmakoterapii
 • Regulacje prawne w badaniach klinicznych, ich aspekty społeczne oraz kwestie etyczne
 • Eksperymentalne i nieeksperymentalne metody oceny interwencji medycznych
 • Outsourcing w badaniach klinicznych
 • Znaczenie badań klinicznych dla krajowej gospodarki, epidemiologii i zdrowia publicznego
 • Rola badań typu Real World Evidence
 • Wprowadzenie do biotechnologii
 • Specyfika odkrycia i zastosowań leków biologicznych, regulacje prawne
 • Wyroby medyczne we współczesnej medycynie
 • Przedsiębiorczość i nowe technologie

 

II Studium Farmaekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego

Blok 1 - Ewolucja systemu ochrony zdrowia 

 • Organizacja ochrony zdrowia w Polsce
 • System finansowania opieki zdrowotnej
 • Stan zdrowia ludności a popyt na usługi zdrowotne oraz leki
 • E-zdrowie
 • Telemedycyna
 • Medycyna spersonalizowana
 • Zasady budowy koszyka i taryfikacji świadczeń
 • Zintegrowane systemy informatyczne w medycynie

Czego się nauczysz?

 • Uzyskasz wiedzę na temat struktury i funkcji polskiego systemu opieki zdrowotnej oraz źródeł jego finansowania
 • Zrozumiesz rolę interesariuszy w systemie
 • Posiądziesz znajomość pakietu ustaw zdrowotnych oraz ustawy refundacyjnej, wraz z towarzyszącymi im rozporządzeniami
 • Poznasz zagrożenia i korzyści wynikające z wprowadzenia pakietu ustaw zdrowotnych
 • Zrozumiesz rolę i zadania Agencji Oceny Technologii Medycznych

 

Blok 2 - Uwarunkowania prawne rynku farmaceutycznego

 • Prawo Farmaceutyczne
 • Ustawa o refundacji
 • Ustawa o świadczeniach
 • Procedury dopuszczania do obrotu leków w Unii Europejskiej   
 • Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii
 • Zasady rejestracji leków w Polsce
 • Dopuszczanie do obrotu leków generycznych, znaczenie dla przemysłu krajowego  
 • Zapewnienie jakości produktów leczniczych (GMP, GLP, GCP)  
 • Inne wybrane zagadnienia ustaw o: nieuczciwej konkurencji, ochronie własności przemysłowej i danych osobowych, podatku od osób prawnych i fizycznych 
 • Leki biologiczne i biopodobne, know-how, aspekty prawne i ekonomiczne

Czego się nauczysz?

 • Zyskasz umiejętność czytania aktów prawnych z dziedziny farmacji
 • Pozyskasz znajomość ustawy Prawo Farmaceutyczne wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami
 • Poznasz procedury dopuszczania leków do obrotu
 • Zrozumiesz nowe zasady nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w Unii Europejskiej

 

Blok 3 - Efektywność w systemie zdrowia

 • Sposoby podnoszenia efektywności działań w systemie ochrony zdrowia
 • Innowacyjność przemysłu farmaceutycznego  
 • Struktury zarządzania firmami farmaceutycznymi  
 • Zasady prowadzenia badań klinicznych 
 • Komunikacja i PR w sektorze farmaceutycznym  
 • Podstawy finansów
 • Zarządzanie innowacjami w polskim przemyśle farmaceutycznym
 • Specyfika polskiego przemysłu farmaceutycznego
 • Ewolucja  łańcucha dystrybucji środków farmaceutycznych  
 • Gospodarka lekami w szpitalach: • struktura • legislacja • zarządzenia NFZ • powiązanie z realizacją badań    klinicznych •  audyt prawidłowości realizacji gospodarki lekami w szpitalu 

Czego się nauczysz?

 • Zrozumiesz znaczenie  etyki w biznesie i zarządzaniu,
 • Efektywnej komunikacji
 • Poznasz też  zasady organizacji rynku farmaceutycznego w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego produktów leczniczych  
 • Zrozumiesz struktury gospodarki lekami w szpitalach  
 • Zdobędziesz wiedzę na temat powiązań gospodarki lekami w szpitalach z realizacją świadczeń i badań klinicznych   

 

Blok 4 - Farmakoekonomika i instrumenty podziału ryzyka

 • Medycyna oparta na dowodach naukowych (EBM)  
 • Podstawy farmakoekonomiki, jej rola i miejsce w naukach medycznych i ekonomicznych  
 • Rodzaje, identyfikacja i pomiar kosztów w ochronie zdrowia  
 • Typy i rodzaje badań farmakoekonomicznych  
 • Ocena technologii medycznych nielekowych   
 • Farmakoekonomika w praktyce - warsztaty (case studies)  
 • Wytyczne prowadzenia analiz farmakoekonomicznych, zastosowanie farmakoekonomiki w refundacji  

Czego się nauczysz?

 • Poznasz znaczenie oraz typy ocen ekonomicznych w sektorze ochrony zdrowia  
 • Pozyskasz umiejętność identyfikacji, grupowania i obliczania kosztów w analizach farmakoekonomicznych  
 • Poznasz podstawowe zasady Evidence – Based Medicine wraz z metodami pomiaru efektów leczenia 
 • Pozyskasz praktyczną umiejętność projektowania analizy farmakoekonomicznej  
 • Poznasz zasady oceny publikacji z zakresu ekonomiki zdrowia i nauczysz się dokonywania takiej oceny   

 

Blok 5 - Ocena Technologii Medycznych (HTA)

 • Wstęp do HTA, w tym przegląd sposobów wykorzystania HTA w Polsce i na świecie
 • Europejska sieć HTA: EUnet-HTA, narzędzia współpracy międzynarodowej, dyrektywa o opiece transgranicznej
 • Wyszukiwanie w bazach publikacji medycznych – przegląd systematyczny 
 • Metaanaliza wyników przeglądu systematycznego  
 • Analizy ekonomiczne (model Markowa, drzewo decyzyjne)  
 • Sposoby wykonywania analizy wpływu na budżet (perspektywa, scenariusze – podstawowy, optymistyczny, pesymistyczny, analiza wrażliwości)   

Czego się nauczysz?

 • Posiądziesz wiedzę na temat roli oceny technologii medycznych we współczesnych systemach opieki zdrowotnej, w tym na temat przyszłej współpracy w zakresie HTA w Europie  
 • Zdobędziesz podstawową wiedzę na temat sposobu wykonania: • analizy klinicznej • analizy ekonomicznej • analizy wpływu na budżet  
 • Pozyskasz umiejętność przeszukiwania baz informacji medycznej w celu uzyskania danych do analiz
 • Zdobędziesz umiejętność wyszukania wykonanych przeglądów systematycznych i analiz ekonomicznych, porównania ich wyników, wyciągania wniosków

 

III Sprzedaż i Marketing Leków
 • Specyfika sprzedaży w przemyśle medycznym
 • Wprowadzenie do marketingu farmaceutycznego
 • Marketing produktu, plan marketingowy, badania rynku
 • Przykładowe rodzaje badań marketingowych w farmacji
 • Coaching, mentoring, motywacja; samokształcenie i rozwój
 • Negocjacje i mediacje
 • Ścieżki karier w przemyśle farmaceutycznym

 


Nasz adres

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa
Biuro obsługi programów i rekrutacji:
tel. +48 22 234 70 89

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

×