Logowanie dla studentów

Studium Farmakoekonomiki


Małgorzata Chmielewska

Komunikacja i negocjacje w sektorze farmaceutycznym

 

Aplikuj teraz

Zadaj pytanie

Zamów broszurę

Program studium

 

Program Studium został poszerzony o nowe elementy: 

 • Medycyna spersonalizowana - Blok 1
 • Zasady budowy koszyka, ustalania cen leków i taryfikacji świadczeń - Blok 1
 • Leki biologiczne i biopodobne, know-how, aspekty prawne i ekonomiczne - Blok 2
 • Sunshine Laws - Blok 3
 • Finanse dla farmaceutów - Blok 3

Blok 1

Ewolucja systemu ochrony zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych

 • Stan zdrowia ludności a popyt na usługi zdrowotne oraz leki
 • Organizacja ochrony zdrowia w Polsce
 • System finansowania opieki zdrowotnej
 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • Ewolucja systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
 • Zasady refundacji świadczeń zdrowotnych oraz środków farmaceutycznych
 • Ustawa Refundacyjna
 • E-zdrowie
 • Telemedycyna
 • Medycyna spersonalizowana
 • Zasady budowy koszyka, ustalania cen leków i taryfikacji świadczeń

Czego się nauczysz?

 • Uzyskasz wiedzę na temat struktury i funkcji polskiego systemu opieki zdrowotnej oraz źródeł jego finansowania
 • Zrozumiesz rolę interesariuszy w systemie
 • Posiądziesz znajomość pakietu ustaw zdrowotnych oraz nowej ustawy refundacyjnej, wraz z towarzyszącymi im rozporządzeniami
 • Poznasz zagrożenia i korzyści wynikające z wprowadzenia pakietu ustaw zdrowotnych
 • Zrozumiesz rolę i zadania Agencji Oceny Technologii Medycznych

Blok 2

Uwarunkowania prawne rynku farmaceutycznego

 • Ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia oraz zakładach opieki zdrowotnej
 • Zapewnienie jakości produktów leczniczych (GMP, GLP, GCP)
 • Procedury dopuszczania do obrotu leków w Unii Europejskiej
 • Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii - nowe rozwiązania w Unii Europejskiej
 • Struktura dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z wymogami Wspólnego Dokumentu Technicznego
 • Prawo farmaceutyczne - nowe zasady rejestracji leków w Polsce
 • Dopuszczanie do obrotu leków generycznych, znaczenie dla przemysłu krajowego
 • Nowe prawo farmaceutyczne, znaczenie dla pacjenta - badanie czytelności ulotki informacyjnej
 • Wybrane zagadnienia ustaw o: nieuczciwej konkurencji, ochronie własności przemysłowej i danych osobowych, podatku od osób prawnych i fizycznych
 • Leki biologiczne i biopodobne, know-how, aspekty prawne i ekonomiczne

Czego się nauczysz?

 • Zyskasz umiejętność czytania aktów prawnych z dziedziny farmacji
 • Pozyskasz znajomość ustawy Prawo Farmaceutyczne wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami
 • Poznasz procedury dopuszczania leków do obrotu
 • Zrozumiesz nowe zasady nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w Unii Europejskiej

Blok 3

Organizacja i zarządzanie firmą farmaceutyczną

 • Dynamika innowacyjna przemysłu farmaceutycznego
 • Macierzowe struktury zarządzania firmami farmaceutycznymi
 • Zasady prowadzenia badań klinicznych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Komunikacja i negocjacje w sektorze farmaceutycznym
 • Sunshine Laws
 • Finanse dla farmaceutów
 • Zarządzanie innowacjami w polskim przemyśle farmaceutycznym 

Czego się nauczysz?

 • Poznasz zasady pracy w grupie i techniki efektywnej komunikacji
 • Poznasz praktyczne elementy etyki w biznesie i zarządzaniu, a także nauczysz się rozpoznawania technik manipulacji i metod przeciwstawienia się im
 • Poznasz elementy zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacja i selekcja, ocena kompetencji i efektów pracy, techniki motywacji pracownika, planowanie rozwoju zawodowego, kultura organizacyjna)
 • Wyćwiczysz techniki negocjacyjne (poznasz strategie negocjacji trójwymiarowych)

Blok 4

Podstawy marketingu farmaceutycznego

 • Zarządzanie marketingiem farmaceutycznym
 • Rola badań rynku w zarządzaniu marketingiem i sprzedażą
 • Monitorowanie konkurencji
 • Ewolucja łańcucha dystrybucji środków farmaceutycznych
 • Gospodarka lekami w szpitalach:

  • struktura
  • legislacja
  • zarządzenia NFZ
  • powiązanie z realizacją badań klinicznych
  • audyt prawidłowości realizacji gospodarki lekami w szpitalu
 • Zintegrowane systemy informatyczne w opiece farmaceutycznej
 • Wykorzystanie baz danych oraz nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu relacjami z klientem - technologia Customer Relationship Management
 • Skoordynowana Opieka Farmaceutyczna - Pharmacy Benefit Management

Czego się nauczysz?

 • Poznasz najnowsze metody marketingu bezpośredniego, opartego na wykorzystaniu baz danych oraz nowoczesnych narzędzi informatycznych
 • Poznasz zasady zarządzania marketingiem farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem badań rynku oraz monitorowania konkurencji.
 • Zapoznasz się z zasady organizacji rynku farmaceutycznego w zakresie obrotu hurtowego i detalicznego produktów lekowych
 • Zrozumiesz struktury gospodarki lekami w szpitalach
 • Zapoznasz się z aktualną legislacją regulującą gospodarkę lekami w szpitalach
 • Zrozumiesz wpływ zarządzeń NFZ na gospodarkę lekami w szpitalach
 • Zdobędziesz wiedzę na temat powiązań gospodarki lekami w szpitalach i realizacji świadczeń z realizacją badan klinicznych
 • Zapoznasz się z zasadami przeprowadzania audytu gospodarki lekami w szpitalu

Blok 5

Farmakoekonomika

 • Podstawy farmakoekonomiki - jej rola i miejsce w naukach medycznych i ekonomicznych
 • Medycyna oparta na dowodach naukowych (EBM)
 • Rodzaje, identyfikacja i pomiar kosztów w ochronie zdrowia
 • Typy i rodzaje badań farmakoekonomicznych
 • Ocena technologii medycznych nie - lekowych
 • Farmakoekonomika w praktyce - warsztaty (case studies)
 • Wytyczne prowadzenia analiz farmakoekonomicznych, zastosowanie farmakoekonomiki w refundacji
 • Raport HTA jako wsparcie w procesie negocjacji z Komisją Ekonomiczną w Ministerstwie Zdrowia

Czego się nauczysz?

 • Poznasz znaczenie oraz typy ocen ekonomicznych w sektorze ochrony zdrowia
 • Pozyskasz umiejętność identyfikacji, grupowania i obliczania kosztów w analizach farmakoekonomicznych
 • Poznasz podstawowe zasady Evidence - Based Medicine wraz z metodami pomiaru efektów leczenia
 • Pozyskasz praktyczną umiejętność projektowania analizy farmakoekonomicznej
 • Poznasz zasady oceny publikacji z zakresu ekonomiki zdrowia i nauczysz się dokonywania takiej oceny
 • Zdobędziesz umiejętność wykorzystywania analizy farmakoekonomicznej oraz raportów HTA jako wsparcia w procesie negocjacji z Komisją Ekonomiczną w Ministerstwie Zdrowia

Blok 6

HTA - Ocena Technologii Medycznych

 • Wstęp do HTA, w tym przegląd sposobów wykorzystania HTA w Europie
 • Wyszukiwanie w bazach publikacji medycznych – przegląd systematyczny
 • Metaanaliza wyników przeglądu systematycznego
 • Sposoby wykonywania analiz ekonomicznych (model Markowa, drzewo decyzyjne)
 • Sposoby wykonywania analizy wpływu na budżet (perspektywa, scenariusze - podstawowy, optymistyczny, pesymistyczny oraz analiza wrażliwości)
 • Europejska sieć HTA: EUnetHTA, narzędzia współpracy międzynarodowej, dyrektywa o opiece transgranicznej nad pacjentami (deklaracja utworzenia europejskiej sieci), harmonogram działań w celu stworzenia sieci

Czego się nauczysz?

 • Posiądziesz wiedzę na temat roli oceny technologii medycznych we współczesnych systemach opieki zdrowotnej, w tym na temat przyszłej współpracy w zakresie HTA w Europie
 • Zdobędziesz podstawową wiedzę na temat sposobu wykonania:

  • analizy klinicznej
  • analizy ekonomicznej
  • analizy wpływu na budżet
 • Pozyskasz umiejętność przeszukiwania baz informacji medycznej w celu uzyskania danych do analiz
 • Zdobędziesz umiejętność wyszukania wykonanych przeglądów systematycznych i analiz ekonomicznych, porównania ich wyników, wyciągania wniosków

Seminarium dyplomowe

 • Przygotowanie do napisania pracy z zakresu tematyki poruszanej w Studium
 • Pogłębione studia literaturowe w najbardziej interesującej słuchaczy dziedzinie
 • Indywidualne konsultacje z wykładowcami i ekspertami

Nasz adres

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa
Biuro obsługi programów i rekrutacji:
tel. +48 22 234 70 89

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

×