Logowanie dla studentów

Program

Zajęcia podzielone są na cztery moduły:

MODUŁ I 

Wprowadzający studentów do Programu Total Design Management i obejmujący zagadnienia biznesowe oraz wzornicze a także zrozumienie filozofii Design Thinking.  

Przedmioty  Czego się nauczysz? 
Design Thinking

- posługiwania się metodami i procedurami projektowania łączącymi aspekty ergonomiczne, funkcjonalne, technologiczne, estetyczne i rynkowe w oparciu o metodykę Design Thinking.
- metodyki  Design Thinking, trybów pracy, faz projektu, technik i narzędzi ułatwiających projektowanie produktów i usług.

Elementy ekonomii -  kluczowych mechanizmów gospodarki, podstawowej analiz otoczenia społeczno-ekonomicznego   firmy, podstawowych scenariuszy gospodarki polskiej i światowej.
Skuteczna komunikacja - podstaw siły przekazu w przestrzeni biznesowej. Rozwiajnia umiejętności promowania i obrony własnego stanowiska. Poznania sposbów radzenie sobie z krytyką.  
Wprowadzenie do konkurowania przez wzornictwo

-  potencjału biznesowego we wzornictwie.
- zastosowania wzornictwa w zależności od oczekiwanego efektu rynkowego bądź sytuacji przedsiębiorstwa.

Etyka i społeczna odpowiedzialność w biznesie  

-  zasad zrównoważonego rozwoju w codziennej praktyce biznesowej, poznania instrumentarium wspierającego wdrażanie zasad etycznych w firmie oraz zapoznają się z przykładami najlepszych praktyk CSR. Pozwoli to na wykorzystywanie zasad zrównoważonego rozwoju / CSR jako źródła przewagi konkurencyjnej na poziomie produktu / usługi i/lub postrzegania marki korporacyjnej.

MODUŁ II 

Wprowadzający do wybranych specjalizacyjnych zagadnień potrzebnych studentom do przeprowadzenia projektu finalnego. Blok ten jest podzielony na dwie ścieżki (istnieje możliwość skorzystania z obu):

  • Blok dla designerów (projektantów) – obejmujący zagadnienia z zakresu zarządzania marketingowego, badania rynku, trendów i innowacji, oraz kreowania, zarządzania i komunikacji marki.
  • Blok dla menedżerów/biznesmenów/przedsiębiorców – obejmujący zagadnienia z zakresu wzornictwa, projektowania i ergonomii.
Przedmioty
Ścieżka dla menedżerów Czego się nauczysz?  Ścieżka dla designerów Czego się nauczysz? 
Propedeutyka wzornictwa

- odróżnienia produkcji przemysłowej od rzemiosła i zrozumienie istoty designu.
- podstawowych faktów i procesów formułujących zjawisko designu na przestrzeni 19 i 20 wieku w Polsce i Europie.
- odróżniania szkół narodowych i ich specyficznych cech.

Umiejętności zarządzania oraz Zarządzanie operacyjne i Lean Management 

- zasad finansowych implikacji swojej działalności w ramach przedsiębiorstw, zarówno po stronie kosztowej jak i po stronie przychodów.
- podstaw zarządzania operacyjngo.
- filozofii Lean, jej historii i zastosowania w różnych dziedzinach biznesu.
- posługiwania się Value Stream Mapping, jednego z najważniejszych narzędzi w dążeniu do Operational Excellence.

Zjawiska i trendy kształtujące projektowanie produktów i usług

- wskazania specyfiki polskiego designu i polskiej szkoły narodowej na tle zjawisk międzynarodowych.
- procesów globalizacyjnych i ich skutków dla produkcji przemysłowej.  

Zarządzanie Projektem – wprowadzenie

- zasady funkcjonowania projektów w organizacji i ich znaczenia.
- skutecznych metod zarządzania i odnoszenia sukcesu w projektach.
- skutecznej komunikacji.
- technik budowy harmonogramu, zarządzania ryzykiem i komunikacją w projekcie.
- skutecznego zarządzania projektami.

Ergonomia i doświadczenie użytkownika w projektowaniu

 - wykorzystania ergonomii w kształtowaniu środowiska życia i pracy człowieka. 

- poznania zasady, że gwarancją uzyskania produktu o wysokiej. jakości rynkowej jest konsekwentne stosowanie zasady antropocentryzmu.

Zarządzanie Projektem (warsztaty)

Strategia Projektowania.
Rola projektanta w procesie rozwoju nowego produktu

- istoty i znaczenia procesu tworzenia nowego produktu oraz analizy różnych możliwości jego przebiegu i umiejętności dostosowania go do specyfiki własnej firmy czy zadania projektowego.
- zasad wdrożeń przemysłowych z omówieniem ich specyfiki, przebiegu zadania i osiagnietych efektów. Możliwoci skonfrontowania treści wykładu z własnymi doświadczeniami zawodowymi.

Marketing
w designie

-umiejętności zrozumienia klienta i konsumenta, jego zachowań i potrzeb oraz najważniejszych czynników wpływajacych na zachowanie nabywców indywidualnych. 
- procesu podejmowania decyzji przez klienta oraz procesu przyjmowania i dyfuzji nowych produktów, czyli akceptowania innowacji. 
-znaczenia budowania związku z klientem/konsumentem – czyli umiejętność tworzenia marketingu relacji.
- koncepcji marketingowej oraz roli i znaczenia marketingu z punktu widzenia organizacji i konsumenta a także zmian zachodzących w marketingu.
- procesów marketingowych oraz kluczowych elementów strategii marketingowej zorientowanej na klienta i budowanie relacji z klientem.
- analizy organizacji, jej silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.
- zrozumienia roli jaką informacja odgrywa w analizie rynku i klientów.
- poznasz system informacji marketingowej i etapów procesu badań marketingowych.
- umiejętności analizy i zastosowania informacji marketingowej oraz zrozumienia z jakimi barierami może się spotkać prowadzący badania marketingowe.

Twórcze
i innowacyjne konteksty w projektowaniu

- metod heurystycznych oraz narzędzi wspierających proces twórczego rozwiązywania problemów projektowych.
- źródeł innowacji projektowych. 

Decyzje finansowe  

- elementów mających wpływ na podejmowanie decyzji finansowych. 
- umiejętności oceny danych i wniosków przedstawionych w analizie finansowej. 
- zarządzania zagrożeniami w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych. 
- pozyskiwania inwestorw do swoich planów inwestycyjnych


 

Odpowiedzialny design produktów i usług

- zasad społecznej roli projektantów, radzenia sobie z wyzwanimi współczesności. Dzięki czemu studenci będą potrafili wymienić najważniejsze obszary i opisać w jaki sposób design może wpływać na jakość życia ludzi.

 

 

Zintegrowanie projektowania
i  najnowszych technologii

- jak wzornictwo przemysłowe związane jest z rozwojem cywilizacji opartym na przemyśle
- procesu tworzenia wzoru produktu przemysłowego. Kolejne fazy jako części złożonej całości.

- dwóch podstawowych sfer projektu. Część autorska – wewnętrzna. Część projektu skierowana na zewnątrz - przekazywana w interakcyjnych konfrontacjach.

- połączeń ręcznych i automatycznych technik tworzenia wirtualnej koncepcji.

- traktowania projektu jako zespołowej, interaktywnej współpracy z producentem.
- systemowych sprzężeń zwrotnych w pracy nad wzorem. Próby i zmiany jako koniecznego elementu procesu.

 

 

Prototypowanie i testowanie produktów i usług  

- metod pracy NC.ART jako firmy wykonującej modele, makiety, prototypy i produkty
- metod wykonywania fizycznych modeli, makiet, prototypów
- doboru materiałów. Wyboru właściwych metod zależnie od typu przyszłego wyrobu
- wyceny pracy nad makietami i modelami prototypowymi
- tworzenia przykładowych wyposażeń modelarni wzorniczej – warianty i ocena koniecznych inwestycji.

   

MODUŁ III 

Integrujący wybrane zagadnienia potrzebne studentom do przeprowadzenia projektu finalnego. Blok ten jest pierwszym etapem integracji pomiędzy projektantami a ludźmi biznesu.  Przedmioty zawarte w tym bloku zajęć obejmują zagadnienia kluczowe dla obydwu grup. Studenci pracują na prawdziwych studiach przypadku przeprowadzając analizę oraz wymieniając własne spostrzeżenia i dzieląc się swoimi uwagami z kolegami reprezentującymi różne podejścia, co daje początek dialogu i owocnej współpracy pomiędzy projektantem a przedsiębiorcą. Studenci poznają najważniejsze aspekty z zakresu zrozumienia potrzeb klienta i konsumenta, kreatywności i innowacyjności w projektowaniu nowych produktów, finansowania budżetu przez Programy Unijne, oraz wybranych aspektów prawnych. Ponadto uczą się jak skutecznie pracować w zespole, poznają techniki negocjacji oraz sztukę efektywnej prezentacji projektu. Innowacyjnym elementem Programu jest możliwość spotkania z gośćmi specjalnymi: projektantem oraz reprezentantem biznesu, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i spojrzeniem na strategię biznesową opartą na designie.

Przedmioty Czego się nauczysz? 
TEST WIEDZY  
Przedsiębiorczość i Innowacyjne Modele Biznesu 

- poznasz problematykę zarządzania innowacjami w organizacji 
- poznasz kluczowe czynniki warunkujące powodzenie inicjatyw innowacyjnych oraz metod skutecznego wdrażania innowacji w organizacjach. 
- zasad definiowania i opisania modelu biznesu w jakim działa organizacja  i stworzenia opcji rozwijania go 

Metodyka współpracy przedsiębiorcy
i projektanta w procesie rozwoju nowego produktu. 

Miejsce wzornictwa w PRNP 

- poznasz (od strony praktycznej) szerokie spektrum zagadnień nieodzownych w budowaniu współpracy przedsiębiorcy i projektanta.
- zapoznasz się z przykładowymi modelami współpracy i omówienie ich wad i zalet.
- zrozumiesz istotność procesowego podejścia do zarządzania wzornictwem i potrzeby oceny efektywności.

Kreowanie i zarządzanie marką a design

Zajęcia pozwolą zrozumieć:
- w jaki sposób marketerzy budują silne marki o spójnym wizerunku, charakteryzujące się pożądanymi cechami
- metody pozwolające szybko ocenić i skorygować własną markę i jej komunikację
- świat i postawy konsumentów

Budowanie strategii firmy w oparciu o design. 
Strategie zarządzania wzornictwem

- określania roli wzornictwa w rozwoju firmy, korzyści wynikających z jego wykorzystania oraz znajomości podstawowych strategii zarządzania wzornictwem.

Mechanizmy powstawania trendów

Zdobędziesz wiedzę z zakresu:
- procesu powstawania i rozwoju trendów
- określania nowo pojawiających się tendencji, określania ich siły i potencjalnych ścieżek rozwoju
- metod obserwacji tendencji
- identyfikacji zmieniających się potrzeb i wartości konsumentów
- umiejętności określenia czasu przyjęcia trendu w wybranej grupie konsumenckiej
- implementacji trendów we właściwym dla klienta czasie i w odniesieniu do DNA marki

Kreatywność i innowacyjność w projektowaniu nowych produktów i usług

- rola projektanta w procesie powstawania nowych produktów, przestrzeni publicznych, usług
-
znaczenie kreatywności i innowacji w projektowaniu nowych produktów i usług
-
projektowanie jako działalność interdyscyplinarna

Wybrane aspekty prawne rozwoju nowych produktów

- znajomości podstawowych regulacji z zakresu prawa własności intelektualnej
- umiejętności identyfikacji szans i zagrożeń na styku prawa oraz projektowania nowych produktów
- zrozumienia znaczenia ochrony intelektualnej w ramach rozwoju nowego produktu

Umiejętność pracy w zespole i techniki negocjacji

- zwiększania efektywności zespołu.
- rozpoznawania zagrożenia w pracy zespołu.
- praktycznego zarządzania konfliktami w zespole.

Czynniki sukcesu wdrożenia rynkowego produktu i usługi

- poznasz główne elementy strategii wdrożeń rynkowych i jaka jest rola działu marketingu a jaka rola sprzedaż.
- dowiesz się dlaczego część wdrożeń się nie udaje i jakie są czynniki sukcesu
-zapoznasz się z modelem sprzedaży wielokanałowej ( multichannel)
- nauczysz się czym różni się launch nowej oferty w przypadku klientów B2B i B2C oraz jakie kluczowe elementy związane z komunikacją i promocją nowego produktu/usługi wziąć pod uwagę w zależności od typu odbiorcy.
- zrozumiesz czym różni się perspektywa działu sprzedaży i marketingu przy wprowadzaniu nowych produktów do oferty
- utrwalisz nabytą wiedzę na przykładach z biznesu

Techniki efektywnej prezentacji projektu

- jak przygotowywać efektywną prezentację
- j
ak budować kontakt z audytorium
- jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas prezentacji

 


MODUŁ IV
 

Obejmujący warsztaty projektowe podczas których studenci pracując w grupach złożonych z projektantów oraz ludzi biznesu będą w praktyce poznawać proces projektowania i rozwoju nowego produktu, zaspokajającego potrzeby klienta, oraz w ramach projektu końcowego projektować w grupach swój własny produkt innowacyjny. Blok ten jest złożony z czysto praktycznych zajęć i kończy się prezentacją projektu do oceny.

Przedmioty Czego się nauczysz?
TEST WIEDZY  
Warsztaty projektowe

- praktycznych umiejętności zarządzania dzia­łaniami procesu rozwoju produktu w poszczególnych jego fazach.
- rozwiniesz umiejętności tworzenia multidyscyplinarnych zespołów i działania w tych zespołach.
- wzajemnego rozumienia celów, kryteriów, metod i języków różnych uczestników proce­su rozwoju nowego produktu.

 


Nasz adres

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa
Biuro obsługi programów i rekrutacji:
tel. +48 22 234 70 89

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

×